Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád společnosti Todokážeme s.r.o. se sídlem Pod Strání 2160/19, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ 05351634, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 262323 („my“), který se uplatní při posuzování nároků z vad vztahujících se k zakoupenému zboží skrze internetový obchod provozovaný na webové adrese www.go22.cz ("Reklamační řád")

 Uvědomujeme si, že námi prodávané zboží se může tu a tam pokazit, a to o poznání dříve, než by bylo zdrávo. Přestože na tyto věci myslí určitá ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochranně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, vypracovali jsme nad rámec příslušných zákonných norem a zároveň v souladu s nimi i tento Reklamační řád, který se vztahuje na spotřební zboží, u něhož budete v záruční době uplatňovat svá práva z odpovědnosti za vady ("Reklamace"). Neklademe si za cíl v tomto Reklamačním řádu opisovat zákony a chceme se zaměřit jen na ty nejpodstatnější body. Je proto pravděpodobné, že určité body zde nenajdete. Neznamená to ovšem, že bychom vám je chtěli zatajit nebo upřít, jen je považujeme za dané a nemůže o nich proto být sporu. Pokud bychom se neúmyslně v Reklamačním řádu odchýlili od zákonných norem, je pochopitelné, že zákonné normy budou vždy upřednostněny před ujednáními těchto Reklamačních podmínek, bude-li toto pro vás jako spotřebitele výhodnější.

Vezměte, prosím, na vědomí, že Reklamační řád je nedílnou součástí aktuálně platných obchodních podmínek společnosti Todokážeme s.r.o. platných pro prodej zboží či služeb skrze internetový obchod provozovaný na webové adrese www.go22.cz („Obchodní podmínky“) a vy byste se s ním měli seznámit ještě před objednáním zboží, protože uzavřením kupní smlouvy s ním stejně jako s Obchodními podmínkami vyjadřujete souhlas. Pokud v textu níže narazíte na pojem s velkým počátečním písmenem a tento není definován v Reklamačním řádu, vězte, že má význam uvedený v Obchodních podmínkách.

A poslední administrativní záležitost než přistoupíme ke konkrétním ustanovením Reklamačního řádu – domluvili jsme se, že jeho znění můžeme kdykoliv změnit, přičemž každou takovou aktualizaci jsme povinni uveřejnit na Webovkách nejpozději v den nabytí platnosti a účinnosti onoho nového reklamačního řádu a takovým zveřejněním automaticky pozbývá platnost reklamační řád předchozí. Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 7. 2018.

 

Čím si můžete být při dodávce zboží jisti?

Dáváme si opravdu záležet, aby zboží, které vám dodáme, nemělo žádné vady a mělo takové vlastnosti, jaké jsme uveřejnili na Webovkách a tedy vzájemně si dojednali nebo které můžete očekávat s ohledem na povahu zboží. Považujeme za samozřejmé, ale přesto raději zmíníme, že námi dodávané zboží vyhovuje veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území Česka, je vybavené návody k obsluze, záručními listy a seznamy opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé, a bude se hodit k účelu, jenž jsme deklarovali nebo k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá. Pokud u zboží nenaleznete záruční list, je to z důvodu, že povaha zboží to nevyžaduje a roli záručního listu v takovém případě plní doklad o zakoupení zboží. Ten v zásilce naleznete vždy, je totiž ke zboží vkládán fyzicky v papírové podobě a vy si tak díky němu můžete mj. i zkontrolovat, že jsme vám zboží dodali ve sjednaném množství a rozsahu. Budete-li reklamovat zboží, k němuž nebyl přiložen záruční list, použijte k Reklamaci právě přiložený doklad o zakoupení zboží.

 

Po jakou dobu můžete uplatnit svoji Reklamaci?

Pokud není u libovolného zboží uvedeno konkrétně jinak, máte u nás na zboží záruku po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců („Záruční doba“) a tato lhůta počíná běžet okamžikem, kdy na vás přešlo nebezpečí škody na zboží. Stane-li se, že budete uplatňovat Reklamaci a tato bude uznána za oprávněnou, je pochopitelné, že doba od předání zboží do reklamačního řízení až po chvíli, kdy jste byli povinni si zboží zpět převzít, se do Záruční doby nezapočítává. V případě, že vám v rámci reklamačního řízení zboží vyměníme za nový kus, začne vám samozřejmě běžet nová Záruční doba, což platí i jen u příslušné části, dojde-li k její výměně.

Věříme, že chápete, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží a je proto neoddiskutovatelné, že vliv na stav zboží bude mít vždy i intenzita jeho používání, způsob užívání či péče, kterou mu uživatelé věnují.

Mějte, prosím, také na paměti, že Reklamaci nemůžete uplatnit například na vadu, která byla při prodeji avizována a byla vám z tohoto důvodu poskytnuta nižší cena. Stejně tak není možné uplatnit Reklamaci na opotřebení věcí způsobené jejich obvyklým užíváním, na vady, které zapříčinilo prokazatelně nesprávné užívání či užívání v rozporu s návodem k použití nebo obecně známými pravidly užívání.

Záruční doba může být navíc individuálně upravena u zboží, u něhož to vyplývá z jeho povahy a našeho vzájemného ujednání. To mj. znamená, že je-li na prodávaném zboží, jeho obalu, v návodu připojeném k věci či reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, platí záruční doba po tuto dobu. Ani v tomto případě však běh záruční doby nemá vliv na zákonnou odpovědnost za vady, kterou vůči vám máme.

 

Jakým způsobem byste měli Reklamaci uplatnit a jak bude její přijetí probíhat?

Pokud chcete uplatnit Reklamaci, doručte nám, prosím, předmětné zboží: (i) do naší Provozovny; nebo (ii) zasláním zboží na adresu Provozovny přepravní službou. V obou případech si vás dovolujeme požádat, abyste zásilku označili nápisem “REKLAMACE” a současně nás prosím kontaktujte na e-mail reklamace@go22.cz, kam prosím napiště: (a) jak se vada projevuje a kdy se začala vyskytovat; (b) jaký způsob upřednostňujete pro řešení Reklamace, bude-li shledána za oprávněnou; (c) kontaktní údaje, na kterých vás zastihneme pro případnou komunikaci a potřebné identifikátory, jež nám pomohou adresovat vám finanční prostředky, bude-li to řešení reklamace vyžadovat; (d) identifikační údaje vaší objednávky, které nám pomohou identifikovat, že reklamované zboží jste zakoupili skutečně u nás a svůj nárok uplatňujete v Záruční době. Slibujeme vám, že každou přijatou a řádně zaslanou Reklamaci se všemi náležitostmi zaevidujeme, potvrdíme vám písemně její přijetí a začneme se jí neprodleně věnovat a rozhodneme o ni ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího přijetí, přičemž ovšem do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Nedohodneme-li se jinak, musíme Reklamaci vč. odstranění vady vyřešit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne co jste ji uplatnili, uděláme ale maximum pro to, abychom vše zvládli dřív.

Nezapomeňte, že nás o vadě, kterou chcete nahlásit, musíte informovat bez zbytečného odkladu poté, co ji odhalíte. Nemůžeme totiž odpovídat za vadu případně její rozšíření v případě, že jste zboží dále používali i poté, co se vada začala projevovat.

Vezměte, prosím, také na vědomí, že nejsme povinni přijmout zásilku, se kterou budeme mít spojené jakékoliv přímé náklady, zejména tím máme na mysli úhradu poštovného. Rozhodnete-li se doručit nám zásilku s reklamovaným zbožím skrze přepravní službu, neposílejte nám ji proto na dobírku, ale zašlete ji na vlastní náklady. Ty vám ve výši odpovídající nejnižším možným nákladům pochopitelně uhradíme, jakmile se prokáže, že vaše Reklamace byla oprávněná. To ale v době přijetí zásilky nemůžeme ještě vědět, proto zboží zaslané na dobírku nepřevezmeme a bude vám vráceno. Stejně tak nejsme povinni věnovat se reklamaci zboží, nebude-li toto řádně vyčištěné, vysušené apod. zkrátka nebude-li v souladu s obecnými požadavky hygieny a běžnými postupy.

 

Jaké máte nároky, bude-li Reklamace shledána za oprávněnou?

Pokud námi dodané zboží nebude mít deklarované vlastnosti, bude vykazovat vady a vaše Reklamace tedy bude oprávněná, můžete požadovat: (i) zcela nové zboží bez vad, ale pouze bude-li tento váš požadavek přiměřený k povaze vady; nebo (ii) výměnu pouhé části zboží, bude-li se právě té části vada týkat; nebo (iii) bezplatné odstranění vady opravou věci, je-li možné ji odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30 dnů. Vykazuje-li vadu zboží, které jsme vám prodali jako použité nebo se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, máte namísto práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Pokud by se u libovolného zboží náhodou vada projevila v průběhu šesti měsíců od započetí Záruční doby, automaticky předpokládáme, že již když jste danou věc přebírali, byla poškozená a s tímto vědomím budeme k celé věci také přistupovat.

Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné uplatnit body (i) až (iii) uvedené v tomto článku, můžete odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupit od smlouvy, případně požadovat zcela nové zboží bez vad či výměnu pouhé části zboží, můžete i v případě odstranitelné vady, vyskytla-li se tato u zboží opakovaně i po jeho opravě. V případě, že od smlouvy neodstoupíte nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad či výměnu její součástí nebo opravu věci, můžete požadovat i přiměřenou slevu. Na tu máte nárok i ve chvíli, kdy vám v rámci Reklamace nemůžeme dodat novou věc bez vad, vyměnit její část nebo ji opravit, jakož i v případě, že vám nedokážeme vadnou věc opravit v zákonné lhůtě třiceti (30) dnů.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, je toto účinné v okamžiku, kdy obdržíme vaše prohlášení o odstoupení od smlouvy a jsou-li splněny všechny zákonné podmínky dle § 2001 Občanského zákoníku. Naše kupní smlouva se v takovém případě ruší od počátku a vzájemně si vrátíme vše, co jsme si na jejím základě poskytli.

 

Jak vás vyrozumíme o výsledku reklamačního řízení a kdy obdržíte zpět své zboží?

O vyřízení Reklamace vás budeme v zákonné lhůtě informovat e-mailem nebo SMS a to na kontaktní údaje uvedené v Objednávce. Neprodleně po vyrozumění o výsledku reklamačního řízení vám budeme reklamované zboží adresovat zpět, přičemž pokud jste nám toto zboží doručili přepravní službou, bude vám stejnou formou zboží i vráceno, nedohodneme-li se společně jinak. Předání reklamovaného zboží si můžeme domluvit i v naší Provozně, v takovém případě si vás ale dovolujeme upozornit, že pokud si jej nevyzvednete ve vzájemné dohodnutém termínu, jsme oprávněni vám účtovat skladné v odpovídající výši.

Společně s reklamovaným zbožím vám dodáme také písemné potvrzení s informacemi, kdy jste právo z odpovědnosti uplatnili, po jakou dobu bylo zboží v reklamačním řízení, co bylo obsahem Reklamace a jaký způsob jejího vyřízení byl nakonec zvolen. Pokud bychom byli nuceni Reklamaci zamítnout, budeme vás o důvodech, které nás k tomu vedli, v písemném potvrzení také informovat.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.